Delillerin Yetersiz İncelenmesi Bozma Nedenidir

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından reddedilen kendi boşanma davası ve davalı-karşı davacı erkek yararına hükmedilen vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 

Davacı-karşı davalı kadın tarafından evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1) hukuki sebebine dayalı olarak açılan asıl boşanma davasının ispatlanamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı kadının dava dilekçesinde belirttiği vakıaları ispata yönelik olarak süresinde vermiş olduğu delil listesinde davalı -karşı davacı erkek tarafından gönderildiği iddia edilen ekran çıktısını sunduğu telefon mesajlarına dayandığı ve bu mesajların tespitini talep ettiği, yine ... İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin 2015/1965 sayılı soruşturma evrakına delil olarak dayandığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeple davacı -karşı davalı kadının delil olarak dayandığı telefon mesajları tespit edilip bu mesajların erkek tarafından gönderilip gönderilmediği ve bahsi geçen kolluk soruşturma dosyası getirtilerek akıbeti araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacı-karşı davalı kadının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.12.2018 (Salı) 

 

 

 

#boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #boşanmaavukatı

#boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #boşanmaavukatı

#boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #boşanmaavukatı

#boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #boşanmaavukatı

#boşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #kartalboşanmaavukatı #boşanmaavukatı