Dilekçeler Teatisinin Önemi / Sadakatsizlik

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2015/24747 Karar No:2017/3495 K. Tarihi:  MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece davalı erkeğin sadakatsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasına dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesi aşamasında davacı kadın tarafından dayanılmamış, tahkikat aşamasında sadakatsizlik iddia edilmiştir. Usulüne uygun olarak dayanılmayan vakıalar karşı tarafa kusur olarak yüklenemez. Yapılan yargılama, toplanan delillerden davalı erkeğin boşanmayı gerektiren başkaca kusurlu bir davranışı da ispat edilememiştir. Gerçekleşen durum karşısında, açıklanan sebeplerle davalı tarafa yüklenecek kusurlu bir davranış ispatlanamadığı halde boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 29.03.2017 (Çrş.) Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Boşanma Avukatı Çağlayan Boşanma Avukatı Kartal Boşanma Avukatı Kartal Boşanma Avukatı